Algemene Voorwaarden Vansweevelt Vastgoed Halve Marathon

ALGEMENE VOORWAARDEN VANSWEEVELT VASTGOED HALVE MARATHON TURNHOUT

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Organisator: Taxan[TRIA] vzw
b) Evenement: de (loop)wedstrijden die door de Organisator worden georganiseerd.
c) Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

Artikel 2: Deelname

- Wie inschrijft voor ons Evenement gaat akkoord met de hier opgesomde voorwaarden en deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die voldoet aan de door de Organisator vastgestelde wedstrijdbepalingen.

- Om deel te nemen moet je geregistreerd zijn via onze website en moet de betaling vooraf gedaan zijn. 

- Inschrijvingen worden niet terugbetaald, met uitzondering van annulatie om medische redenen, gestaafd met een doktersbriefje. De terugbetaling gebeurt enkel als de Organisator ten laatste 10 dagen vooraf via mail op de hoogte gebracht werd.

 - De Organisator kan op grond van heel uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement niet te laten doorgaan. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Overige uitgaven en kosten worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.

- De Organisator mag, omwille van veiligheidsredenen of uitzonderlijke omstandigheden, steeds het parcours wijzigen. Zelfs op de dag van het Evenement. 

- Inschrijvingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan een andere persoon. 

- De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na vastgestelde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggegeven indien op grond van de gewijzigde uitslag deze geen recht meer heeft op de ontvangen prijs.

 - De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan het wedstrijdreglement of zich onsportief gedraagt. 

 

Artikel 3: Persoonsgegevens

- Wij bewaren de persoonsgegevens enkel om Deelnemers in de toekomst op de hoogte te kunnen brengen van onze Evenementen. Je kunt steeds jouw e-mailadres laten schrappen uit onze bestanden. 

- Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden of met commerciële partners. 

 

Artikel 4: Portretrecht

- Door deel te nemen, geef je toestemming aan de Organisator om foto- en filmmateriaal met Deelnemers, gratis te gebruiken voor promotionele doeleinden (zoals flyers, affiches, magazines, video …) of voor gebruik op website en sociale media.

- Door deel te nemen, geef je toestemming aan de Organisator om je naam op een deelnemerslijst en uitslagenlijst te plaatsen. Zowel op papier als digitaal.


Artikel 5: Aansprakelijkheid

- De “verzekering deelnemer” telt enkel op het door de Organisator uitgezette parcours.

- De Deelnemers gooien hun afval (ook langs het parcours) in de daartoe geplaatste voorzieningen. 

- De Deelnemer dient steeds de richtlijnen van de Organisator, alsook van de seingevers en de politie, te respecteren en op te volgen. 

- Sporten vereist een goede gezondheid. De Deelnemer bevestigt via deze inschrijving ook dat hij/zij in goede algemene conditie is en goed getraind is om het Evenement tot een goed einde te brengen. 

 

- Deelnemers mogen geen kledij dragen die aanstootgevend is.

 - De Organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade van om het even welke aard, door een Deelnemer opgelopen voor, tijdens of na de wedstrijd/activiteit.

- Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

- Sponsors van het Evenement waarin het Evenement plaatsvindt zijn uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Artikel 6:

Geldigheid van bepalingen indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

Waarom lid worden?

Ontdek het hier!

lidmaatschap